Terug naar introductie | Vorige pagina | Toelichting

HZ University of Applied Sciences

Lerarenopleiding Basisonderwijs

OVER DE OPLEIDING

Beschrijving De hbo bacheloropleiding Lerarenopleiding Basisonderwijs is gericht op onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Je verwerft de didactische, pedagogische, organisatorische en communicatieve vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Je leert omgaan met culturele en maatschappelijke verschillen tussen kinderen en hoe je een sfeer van verdraagzaamheid en onderlinge waardering kunt scheppen. Omdat geen kind hetzelfde is, leer je tijdens de opleiding zoveel mogelijk rekening te houden met individuele mogelijkheden en beperkingen. Al deze vaardigheden komen aan bod in de diverse stages die je volgt.

WAT VINDEN STUDENTEN?

Als ervaringsdeskundigen gaven studenten op een schaal van 1 tot 5 aan hoe tevreden zij zijn over een groot aantal punten van hun opleiding. Hierbij staat '1' voor 'zeer ontevreden' en 5 voor 'zeer tevreden'. Elsevier selecteerde vragen die een volledig en betrouwbaar beeld geven van de mening van studenten over hun opleiding. De antwoorden op alle vragen zijn samengevoegd tot scores op zes hoofdpunten.

De percentages in de grafiek geven weer hoeveel studenten 'tevreden' of 'zeer tevreden' zijn over deze opleiding, ofwel een '4' of '5' gaven. Ook is de gemiddelde score gegeven van alle instellingen waar de opleiding wordt aangeboden.

Percentage (zeer) tevreden studenten

Zouden studenten de opleiding al dan niet aanraden aan familie, vrienden of collega's?

Wel/niet aanraden aan anderen

ACCREDITATIE

Een opleiding wordt alleen erkend in binnen- en buitenland als deze een zogeheten accreditatie krijgt van De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO gaat periodiek na of een opleiding voldoet aan de geldende criteria en daarmee het kwaliteitskeurmerk verdient.

Als een opleiding op een of meer onderdelen een onvoldoende scoort, dan krijgt de hogeschool of universiteit meestal een jaar de tijd om de zaken weer op orde te krijgen. Hieronder staat op welke onderdelen de opleiding een onvoldoende kreeg van de NVAO of juist 'excellent' scoorde. Het gaat om de stand van zaken aan het begin van studiejaar 2014-2015. Nog niet alle opleidingen hadden op dat moment een recent accreditatierapport. Meer informatie is te vinden op www.nvao.net.

Onvoldoende in accreditatierapport: Geen onvoldoendes
Excellent in accreditatierapport: Geen excellente beoordelingen

CONTACTTIJD

Eerstejaars geven aan hoeveel contacturen zij zelf tellen. Contacturen kunnen colleges zijn, maar bijvoorbeeld ook door een docent begeleide werkgroepen. Hogescholen en universiteiten hebben afgesproken dat eerstejaarsstudenten vanaf 2015 tenminste 12 contacturen per week moeten krijgen. Meldt minder dan eenderde van de studenten dat dit minder is dan 12 uur, dan krijgt de opleiding een groen klokje. Meldt eenderde tot tweederde minder dan 12 uur contacttijd, dan krijgt de opleiding een zwart klokje. Meldt meer dan tweederde van de eerstejaars minder dan 12 uur les te krijgen, dan krijgt de opleiding een rood klokje.

Eerstejaars minder dan 12 uur les: ^

 

Hoeveel procent van de studenten vindt het aantal contacturen te weinig?

Te weinig contact

RENDEMENT

Een weloverwogen studiekeuze is belangrijk om later teleurstelling te voorkomen. Hoeveel procent van de studenten stapt na het eerste studiejaar over naar een andere opleiding?

Switchers

Een universitaire bacheloropleiding duurt drie jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 4 jaar

Een bachelor-opleiding aan de hogeschool duurt 4 jaar. Hoeveel procent van de studenten rondt zijn opleiding binnen de termijn plus één jaar af?

Afgestudeerd binnen 5 jaar

SELECTIE

Welk toelatingsbeleid geldt voor de opleiding?

Vereiste vooropleiding: Havo met profiel EM, CM, NG, NT. | Vwo met profiel EM, CM, NG, NT. | Mbo-4

Een numerus fixus is een vooraf vastgesteld aantal toe te laten studenten. Soms worden studenten geselecteerd via centrale loting door de overheid (dit geldt tot 2017). Universiteiten en hogescholen kunnen ook decentraal selecteren op basis van eigen criteria. Voor sommige opleidingen gelden aanvullende eisen om toegelaten te worden.

Type toelatingsbeleid
Toelatingskans (procent):
Specifieke eisen:

Bij opleidingen met een Bindend studieadvies (BSA) moeten studenten een minimum aantal studiepunten halen om door te mogen naar het volgende jaar. Een volledig studiejaar telt 1.680 studie-uren, ofwel 60 studiepunten. Als een student het minimale aantal punten niet haalt, dan moet hij doorgaans vertrekken.

Aantal studiepunten voor bindend studieadvies (maximaal 60): Geen bsa of niet opgegeven door instelling
Collegegeld tweede studie: Betreft collegejaar 2014/2015 € 7.950

STUDENTENPOPULATIE

Aantal studenten

Toename/afname van aantal inschrijvingen: Gelijk gebleven

Man/vrouw

Hoeveel procent van de studenten van de opleiding deed op de middelbare school eindexamen op het vwo?

Vooropleiding vwo

Gemiddeld examencijfer havo: 6,5
Gemiddeld examencijfer vwo: 6,6

INTERNATIONALISERING

Hoeveel procent van de studenten komt uit het buitenland?

Buitenlandse studenten

Naar het buitenland

Wordt het onderwijs in een andere taal dan Nederlands aangeboden?

Anderstalig onderwijs: niet van toepassing

NA DE OPLEIDING

Welke titel mag je voeren als je bent afgestudeerd?

Te behalen titel: Bachelor of Education

Hoeveel procent van de studenten schrijft zich in voor een vervolgopleiding aan de universiteit?

Studeert verder aan universiteit

Meest gekozen vervolgopleidingen: