Goois Lyceum

Bussum

Over de school

Soort onderwijs VWO
Onderwijsvisie Regulier
Identiteit school Algemeen bijzonder
Adres school Vossiuslaan 2a
Plaats 1401 RT Bussum
Tweetalig onderwijs Bron: Nuffic 2018. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.
Aantal leerlingen 1282
Toelichting:

Beoordeling school

EINDOORDEEL

 

Hoe goed is een school in vergelijking met alle andere middelbare scholen? Elke school is beoordeeld volgens vier criteria: 1 de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool, 2 de onderwijssnelheid in de onderbouw, 3 het bovenbouwsucces en 4 cijfer centraal examen.

Elsevier Weekblad gebruikt voor de beoordeling van scholen openbare cijfers van de Inspectie van het Onderwijs, maar berekent het oordeel volgens een eigen methode. Die wijkt op twee hoofdpunten af:

1.    Elsevier Weekblad kent als eindoordeel toe: superschool, goed, voldoende en onvoldoende. Dat oordeel hangt af van de drie scores die een school kan halen op de vier criteria: bij de beste 15 procent, bij de middelste 70 procent of bij de zwakste 15 procent.
- De Inspectie van het Onderwijs maakt alleen onderscheid in voldoende en onvoldoende, en geeft aan of een school aan de door haar gestelde landelijk norm voldoet.

2.    Elsevier Weekblad gaat uit van ‘kale feiten’ over de prestaties van de school, en corrigeert die in de waardering niet voor het type scholier dat erop zit. Argument: dan weten ouders en scholieren wat de waarde van het diploma is in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.
- De Inspectie van het Onderwijs stelt de normen per onderdeel van de beoordeling bij als een school naar verhouding veel leerlingen met leerproblemen telt, uit achterstandswijken of met mogelijke aanpassingsproblemen na een verhuizing of overgang naar een andere school. Dit bijgestelde oordeel van de Inspectie van het Onderwijs wordt eveneens vermeld.

Elsevier Weekblad berekent alleen een eindoordeel als de school op alle vier criteria een oordeel heeft gekregen.

Eindoordeel: Goed
Oordeel Inspectie van het Onderwijs: Ook het berekend oordeel van de Inspectie van het Onderwijs heeft betrekking op de onderwijsresultaten. Bij twee of meer indicatoren met de kwalificatie 'onder de norm' is het berekend oordeel 'onvoldoende'. Behalve wanneer de onderdelen Onderwijspositie en Onderbouwsnelheid beiden een 'onvoldoende' scoren en de andere indicatoren een 'voldoende'. In dat geval is het berekend oordeel 'onvoldoende, tenzij': een aanleiding voor nader onderzoek door de Inspectie. Het berekend oordeel over de onderwijsresultaten telt mee in het eindoordeel van de Inspectie. Voor het eindoordeel van de Inspectie tellen meer zaken mee dan de onderwijsresultaten. Een school krijgt voor een eindoordeel ook bezoek van een Inspecteur. Nog lang niet alle scholen hebben een eindoordeel gekregen. Meer informatie is te vinden op www.onderwijsinspectie.nl. Voldoende

Onderbouw

Positie in leerjaar 3

 

Welk onderwijs volgt de leerling in de derde klas: vmbo, havo of vwo? En komt dat overeen met het advies van de basisschool? De onderwijspositie geeft aan in welke mate een school erin slaagt om leerlingen een trede hoger te brengen dan het schooladvies.

De score laat een saldo zien: het percentage leerlingen dat hoger uitkwam dan het advies, verminderd met het percentage dat lager uitkwam. Boven 0 wil zeggen dat meer leerlingen een trede hoger uitkwamen dan lager, onder 0 dat meer leerlingen juist lager uitkwamen dan hoger. Precies 0 betekent dat evenveel leerlingen boven als onder het advies uitkwamen, of dat alle leerlingen precies het onderwijs volgen zoals de basisschool adviseerde.

Belangrijk: schoolvestigingen zijn alleen vergeleken met vestigingen die dezelfde onderwijssoort(en) aanbieden. Voorbeeld: als een vestiging alleen onderbouw havo-vwo aanbiedt, dan is die alleen met vestigingen van andere scholen vergeleken die ook havo-vwo verzorgen. De onderwijspositie is berekend als gemiddelde van drie schooljaren.

Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

Vergeleken onderwijssoorten onderbouw: HAVO/VWO

Oordeel onderwijspositie

Elsevier Weekblad: Voldoende (bij de middelste 70 procent)
Onderwijsinspectie: Boven de norm
Saldo onderwijspositie 2015-2018 11,73

Ontwikkeling onderwijspositie 2015-2018

Onderbouwsnelheid

 

Hoeveel leerlingen komen zonder zittenblijven in de derde klas? De onderbouwsnelheid toont het percentage leerlingen dat onvertraagd in de bovenbouw begint. Zittenblijvers tellen negatief mee. Ook leerlingen die naar een andere vestiging of school vertrokken zijn meegerekend.

De onderbouwsnelheid is berekend als gemiddelde van drie schooljaren. Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

 

Oordeel onderbouwsnelheid

Elsevier Weekblad: Voldoende (bij de middelste 70 procent)
Onderwijsinspectie: Boven de norm
Gemiddelde percentage onderbouwsnelheid 2014-2016: 98,06

Ontwikkeling onderbouwsnelheid 2014-2017

Bovenbouw

Bovenbouwsucces

 

Hoeveel leerlingen doorlopen zonder zittenblijven de bovenbouw? Het bovenbouwsucces toont het percentage leerlingen dat het diploma haalt, dat overgaat naar een volgende klas van dezelfde schoolsoort dan wel naar eenzelfde of volgende klas van een hogere of een lagere schoolsoort (bijvoorbeeld van vmbo-gt naar havo, of havo naar vwo).

Het bovenbouwsucces is berekend als gemiddelde van drie schooljaren. Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

 

Oordeel bovenbouwsucces

Elsevier Weekblad: Super (bij de beste 15 procent)
Onderwijsinspectie: Boven de norm
Gemiddelde percentage bovenbouwsucces 2014-2017 93,14

Ontwikkeling bovenbouwsucces 2014-2017

EXAMENCIJFER

 

Hoe goed of slecht zijn de examenresultaten? Het examencijfer toont het gemiddeld behaalde cijfer van alle leerlingen voor alle vakken bij het centraal examen.

Het examencijfer is berekend als gemiddelde van drie schooljaren. Het gemiddelde en het oordeel zijn alleen berekend als voldoende gegevens beschikbaar zijn.

 

Oordeel cijfer centraal examen

Elsevier Weekblad: Super (bij de beste 15 procent)
Onderwijsinspectie: Boven de norm
Gemiddeld examencijfer 2014-2017: 6,8

Ontwikkeling examencijfer 2014-2017

Geslaagd of gezakt

SLAGINGSPERCENTAGE

Hoeveel procent van de examenkandidaten slaagde in 2018 voor het examen?
 

Geslaagden

VERSCHIL SCHOOL- EN CENTRAAL EXAMEN

Een te hoog schoolexamencijfer maakt het voor leerlingen makkelijker om hun diploma te behalen. Deze indicator telt niet mee voor het eindoordeel van Elsevier Weekblad. En ook de Inspectie betrekt het verschil niet in haar berekende oordeel. Toch blijft het relevante informatie, omdat scholen op basis van de Wet op het Voortgezet Onderwijs hun examenlicentie verliezen als het gemiddelde verschil tussen cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen te groot is.

De Inspectie van het Onderwijs berekende het gemiddelde verschil tussen het schoolexamen en centraal examen over 2015, 2016 en 2017. De Inspectie hanteert drie normen: 'gering verschil'  als het gemiddelde verschil kleiner of gelijk is aan 0,5 punten, 'groot verschil' als het verschil groter dan 0,5 maar kleiner of gelijk is aan 1,0 en 'zeer groot verschil' als het verschil groter is dan 1 punt.

Puntenverschil school- en centraal examen: -0,15
Oordeel Inspectie over puntenverschil: gering verschil

PROFIELKEUZE

Gegeven zijn de profielkeuzes van havisten en vwo'ers die in 2018 examen deden.

N&T = Natuur en Techniek
N&G = Natuur en Gezondheid
E&M = Economie en Maatschappij
C&M = Cultuur en Maatschappij
Er zijn ook combinaties van deze profielen mogelijk

Profielkeuze examenkandidaten

N&G en E&M

SECTORKEUZE

Gegeven zijn de sectorkeuzes van vmbo'ers die in 2018 examen deden.

Sectoren:
Techniek
Zorg en Welzijn
Economie
Landbouw
VMBO-TL = Theoretische Leerweg binnen VMBO-GT
Er zijn ook combinaties van sectoren mogelijk

Sectorkeuze examenkandidaten

Examenkandidaten Grieks: Ja
Examenkandidaten Latijn: Ja