Terug naar introductie | Vorige pagina | Toelichting

Dorenweerd College

Doorwerth

OVER DE SCHOOL

Soort onderwijs HAVO
Gymnasium
Onderwijsvisie Regulier
Identiteit school Samenwerking protestants-christelijk en rooms-katholiek en algemeen bijzonder
Tweetalig onderwijs
Adres school Dalweg 5
Plaats Doorwerth

OVER DE LEERLINGEN

Hoe groot is de school? Hoeveel leerlingen krijgen er les? In de grafiek staat het totaal aantal leerlingen op deze vestiging, dus alle onderwijssoorten bij elkaar opgeteld. In een oogopslag kun je zien of dit meer of minder is dan het landelijke gemiddelde.

 

Aantal leerlingen

Leerlingen uit zogeheten probleembuurten hebben vaak meer aandacht nodig op school en halen gemiddeld lagere resultaten. De Inspectie van het Onderwijs geeft scholen met relatief veel leerlingen uit deze buurten een milder eindoordeel. De achterliggende gedachte is dat de leerlingen daar meer moeite moeten doen om het diploma te halen. Elsevier geeft geen bonuspunten, want diploma's en cijferlijsten van alle leerlingen behoren op de arbeidsmarkt of bij het aanmelden voor een vervolgopleiding evenveel waard te zijn.

Percentage leerlingen uit probleembuurten ‘Armoede-probleem-cumulatiegebieden’ (apc-gebieden) zijn door het Centraal Bureau voor de Statisiek aangemerkte postcoderegio’s met relatief veel huishoudens met een laag inkomen, veel huishoudens waarvan de hoofdkostwinner een uitkering ontvangt en huishoudens met een niet-westerse hoofdkostwinner. Scholen krijgen extra geld - het leerplusarrangement - bij meer dan 30 procent apc-leerlingen in het vmbo, bij meer dan 50 procent in het havo en 65 procent in het vwo.

EINDOORDEEL

Weekblad Elsevier en de Inspectie geven scholen afzonderlijk eindoordelen. Het Elsevier-oordeel is gebaseerd op vier scores: het rendement van de onderbouw, het percentage leerlingen dat onvertraagd het diploma behaalt, het verschil in cijfers tussen het schoolonderzoek en centraal examen, en het gemiddelde cijfer voor het centraal examen. Het eindoordeel is het gemiddelde van de vier scores en varieert, net als de afzonderlijke onderdelen, van zeer goed (vijf bolletjes) tot slecht (een bolletje).

De prestaties van een school kunnen van jaar tot jaar flink schommelen. Daarom beoordeelt Elsevier de gemiddelde prestaties over drie jaar: 2011, 2012 en 2013. Van minstens twee jaar moeten de gegevens bekend zijn en bovendien van het laatst beschikbare jaar.

 

Oordeel Elsevier Als een school op twee of meer van de vier criteria matig (twee bolletjes) of slecht (een bolletje) scoort, dan krijgt ze een onvoldoende. 0

Het oordeel van de Inspectie is gebaseerd op dezelfde onderdelen als het Elsevier-oordeel, maar er zijn belangrijke verschillen. De Inspectie geeft onder meer bonuspunten als een school veel leerlingen uit probleembuurten telt. De Inspectie hanteert slechts twee eindoordelen: voldoende of onvoldoende. Ook als het rendement van de onderbouw ontbreekt, krijgt de school een oordeel.

 

Oordeel Inspectie van het Onderwijs Voldoende

RESULTATEN ONDERBOUW

De totaalscore voor de onderbouw, het 'onderbouwrendement', is gebaseerd op het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven in het derde jaar kwam in 2011, 2012 en 2013. Als leerlingen in de derde klas op een hoger niveau zitten dan de basisschool adviseerde, is dat gunstig voor de score. Als derdeklassers op een lager niveau belanden, is dat ongunstig. Deze score telt mee voor het eindoordeel.

 

Rendement onderbouw bij het onderbouwrendement bestaat geen onderscheid naar opleidingstype. Bij een vestiging met zowel vmbo, havo als vwo krijgt elk type dus dezelfde, gezamenlijke, score. De gemiddelde score is gebaseerd op de scores die de scholen in de jaren 2011, 2012 en 2013 behaalden. 0

Op onderstaande lijn staat het percentage leerlingen dat in 2013 zonder zittenblijven in de derde klas kwam.

 

Percentage van eerste naar derde klas zonder zittenblijven 91

 


Hoeveel procent van de leerlingen zit in de derde klas nog op het niveau dat de basisschool adviseerde? En welk percentage leerlingen zit boven of onder het advies? Er is sprake van 'half onder adviesniveau' als leerlingen bijvoorbeeld op havo-niveau les krijgen in de derde klas, terwijl zij havo-vwo-advies kregen van de basisschool. Als deze leerlingen doorstromen naar het vwo, dan zitten zij 'half boven adviesniveau'.
 

Niveau derde klas

RESULTATEN BOVENBOUW

Het gemiddelde percentage leerlingen dat in 2011, 2012 en 2013 onvertraagd de bovenbouw doorliep én het diploma behaalde. Op basis van deze score zijn bolletjes toegekend die ook meetellen voor het eindoordeel.

 

Onvertraagd naar diploma 0

Het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven de bovenbouw doorliep én in 2013 het diploma haalde. Door deze combinatie worden de scholen gecorrigeerd die het jaar voor het examen streng selecteren.

 

Onvertraagd naar diploma 2013 63

RESULTATEN EXAMENS

Welk cijfer haalden leerlingen in 2011, 2012 en 2013 gemiddeld voor het centraal examen? Verschillen tussen de gemiddelde cijfers van scholen zijn uitgedrukt in een bolletjesscore. Hoe meer bolletjes, des te beter het oordeel. Deze score telt mee voor het eindoordeel van Elsevier.

 

Centraal examen 0
Gemiddeld cijfer centraal examen 2011-2013 6,3

 

Welk cijfer haalden examenkandidaten voor het centraal schriftelijk examen in 2013?

Gemiddeld cijfer centraal examen 2013 6,6

Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen en centraal examen. Sinds 2012 moeten leerlingen gemiddeld voor alle vakken een voldoende halen bij het centraal examen. Tot dat jaar konden slechte cijfers voor het centraal examen door een hoog cijfer voor het schoolexamen worden gecompenseerd.

De Inspectie van het Onderwijs berekende het gemiddelde verschil tussen het schoolexamen en centraal examen over 2011, 2012 en 2013. Scholen die te soepel zijn bij het schoolexamen worden door Elsevier negatief beoordeeld (een of twee bolletjes). Scholen die bij het schoolexamen strenger zijn, krijgen juist een positieve beoordeling (vier of vijf bolletjes). En drie bolletjes is gemiddeld.

 

Verschil school-centraal examen 2011-2013 Door strengere eisen aan het centraal examen, loont het minder om te sjoemelen met het schoolexamen. Onder meer omdat in Beste scholen wordt gekeken naar scores over drie jaar - ook over een periode dat nieuwe regels nog niet van toepassing waren - is het zinvol om te kijken naar het verschil tussen school- en centraal examen. +
Puntenverschil school-centraal examen 2011-2013 -0,1

Welke cijfers haalden examenleerlingen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde in 2013?

Cijfers per vak


Hoeveel procent van de leerlingen die examen deden in 2013 is geslaagd?

Percentage geslaagden

PROFIELEN

Welke profielen kozen de leerlingen die examen deden in 2013?

 

Profielkeuze examenkandidaten

SECTOREN

Welke sectoren kozen de leerlingen die examen deden in 2013?

 

Sectorkeuze examenkandidaten